گوشه ای از کامنتای دختران سرزمینم زیر پست یک پسر زیبا روی در اینستاگرام:)

ما کی اینقدر ظاهر بین و سبک شدیم:)

متاسفم فقط.