.....

آقا این مجید چه زهر ماریه دیگه

من همینجوری بخاطر ترس از گربه مزحکه ی عام و خاص و کسبه ی محل هستم دیگه وای به حال امروز که بخاطر یه سری حرکات ریز گربه ها درست جلوی پای خودم بلند داد میزدم وای مجید ،یکی منو نجات بده:|